Educación

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Centro de educación finlandesa para a saúde e o benestar dos adultos

Educación, do verbo latino educĕre (é dicir «sacar," sacar "ou" sacar o que hai dentro "), derivado da unión de ē- (" de, fóra de ") e dūcĕre (" dirixir "). [1] [2] , segundo outros, deriva do verbo latino educar ("sacar, traer"). [3] ) son as actividades , influídas en diferentes períodos da historia de varias culturas , unha vez que o desenvolvemento e formación do coñecemento e as facultades mentais , sociais e de comportamento nunha persoa . [4]

O termo adoita considerarse complementario á ensinanza ou á instrución aínda que este último tenda a indicar metodoloxías máis claramente "transmisión" de coñecemento. Non obstante, aínda que as estratexias sobre educación e formación poden formar parte dun proceso educativo , o significado da educación é máis amplo e busca extrapolar e mellorar a calidade e as habilidades non expresadas. Se desde a perspectiva do significado etimolóxico da palabra está claro, na lingua italiana o seu uso, en comparación con termos como educación e formación , ás veces é incomprensivo incluso en textos normativos e pedagóxicos . [5]

En italiano, o termo educado tamén é un sinónimo para que unha persoa siga unha conduta social respectando adecuadamente os estándares non necesariamente codificados (aínda que compartindo xeralmente), os chamados "bos modais" como "amabilidade", "urbanidade", etc. Outra fonte de confusión débese tamén ao distinto uso que se fai do termo educación noutros idiomas (por exemplo, na lingua inglesa con "education" significa a miúdo "instrución"). [6] A estreita conexión que existe entre o coñecemento adquirido por un individuo e o seu comportamento fai que as dúas palabras sexan aparentemente sinónimas en diversos contextos.

Hai tres tipos de educación: formal , informal e informal . A primeira disciplina que estudou sistematicamente os problemas da educación foi a educación , que se centrou na educación infantil. Na época moderna, entón deu a luz ás ciencias da educación e da formación , que tamén trataban a " educación continua na idade adulta, facendo deste significado de" formación "un sinónimo de educación [7] .

Antecedentes

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: A educación na Grecia antiga .
Os alumnos-profesores exercen a docencia nun xardín de infancia da Escola Normal de Toronto en Canadá en 1898

A evolución da cultura e da sociedade do ser humano está intimamente ligada ao proceso de adquisición de coñecemento xunto coa construción e transmisión do coñecemento. Na transmisión pre-alfabetizada da compañía a través de varias xeracións produciuse a través do almacenamento das tradicións orais e da " imitación" . A invención da escritura fixo posible non só a preservación, senón tamén a difusión do coñecemento. Isto axudou a transformar significativamente o proceso educativo e deu a oportunidade de emerxer nas primeiras experiencias de educación formal . Formas de educación deste tipo existían no Antigo Exipto xa nun período comprendido entre o 3000 e o 500 a.C.

O termo educación está intimamente ligado ao de educación , disciplina que segundo o sentido moderno encárgase sistematicamente do seu estudo . Na antiga Grecia do 400 a.C. , o sistema educativo chamaba paideia a Atenas e agoge en Esparta , que implicaba non só institucións educativas senón tamén participar na cultura grega no seu conxunto. Segundo a filosofía socrático - platónica , aprender non é máis que "sacar" un coñecemento, que xa existe no individuo e que debe ser "sacado" por un proceso adecuado, e - ducere ("sacar de" en latín ). Co Método socrático da maiéutica , exposto por Platón en Teeteto , a través da arte da dialéctica , comparado por Sócrates co da matrona de "dar a luz ", o filósofo permitiu ao alumno "sacar" a luz pensamentos persoais, pertencentes a un coñecemento. xa propiedade dela. Este método opúxose ao de aqueles que prefiren, mediante a retórica e a persuasión, impoñer as súas propias opinións a outros como fixeron os sofistas .

No 350 a.C., o filósofo grego Aristóteles , na súa política , cría que "a educación será un obxecto de controlar o público , non o privado". O modelo da paideia grega foi posteriormente revivido e popularizado polos romanos , dos que recibiu a súa forma humanística occidental máis coñecida, e fíxoo seu con varias adaptacións de pensadores medievais e renacentistas . [8]

En 1631 o pedagogo checo Comenius , na súa Magna Didactica cre que, no momento do nacemento , a natureza dá ao neno só as "sementes da ciencia, da moral e da relixión", pero estas pasan a ser propiedade de cada home só mediante a "educación". . Segundo o seu pensamento, a educación é unha actividade necesaria para estimular estas "sementes", que polo tanto teñen o potencial de guiar o proceso de "humanización": "o home non pode converterse en tal ata que non é educado". Para o filósofo inglés John Locke ( 1632 - 1704 ), a educación conséguese a través da intervención e vixilancia interpersoal establecida entre o profesor e o neno.

O filósofo alemán Immanuel Kant ( 1724 - 1804 ) valora o feito de que a educación explote a natureza humana en beneficio da sociedade: "é agradable pensar que a humanidade se desenvolverá mellor a través da educación e que será capaz de dar forma e formarse convivindo con diferenza. Esta perspectiva revela a felicidade futura para a humanidade. "

Foto da primeira escola Montessori dos Países Baixos, A Haia en 1915
Rudolf Steiner aínda era estudante en 1882

Non obstante, co filósofo US Emerson ( 1803 - 1882 ) e as escolas inspirárono, a educación é antes de nada promesa de ser a autoeducación e o autocultivo que dura toda a vida.

Dende 1910 difundiron, primeiro nos Estados Unidos , as metodoloxías educativas propostas pola pedagoga italiana Maria Montessori que expuxo a liberdade do neno , como base para a creatividade xa presente na súa natureza, e da que debe saír a disciplina.

En 1919 o filósofo austríaco Rudolf Steiner propón unha teoría educativa coñecida como " Educación Steineriana " ou "Waldorf" na que a aprendizaxe é interdisciplinar e integra elementos operativos artísticos e conceptuais [9] . O enfoque de enfatizar o "papel da imaxinación na educación [10] [11] desenvolvéndose nun lugar baseado na liberdade, a creatividade, a moral e a responsabilidade no individuo integrado.

En 1918 o estadounidense John Franklin Bobbitt no libro The Curriculum [12] introduce o concepto no currículo educativo (ou "currículo") e explícao como "o curso dos actos e experiencias a través dos cales un neno se fai adulto". O termo currículo como "curso de experiencias de aprendizaxe" tamén impregna o traballo de John Dewey (que non estaba de acordo con Bobbitt en moitos puntos esenciais [13] ) [14] [15] e que se centrou no concepto de experiencia e especialmente na experiencia social que xorde da interacción entre o home e o ambiente a partir do cal desenvolve o pensamento de " individuo"

A investigación de acción (investigación de acción) teorizada nos anos corenta polo psicólogo alemán Kurt Lewin e as teorías da aprendizaxe de acción dadas polo británico Reg Revans (Revans, R. 1983) en cincuenta anos fixeron unha importante contribución ao cambio de foco desde teoría educativa á praxe.

O conductismo [16] e o actual conductista [17] [18], por unha banda, introduciron o concepto de que "as cousas que fan un corpo , incluído o" acto , o pensamento e a percepción , considéranse comportamento " [19] mentres a psicoloxía cognitiva á súa vez, pon entre outras cousas, o énfase nos obxectivos [20] . A idea dun proceso de aprendizaxe resaltada por unha serie de comportamentos explícitos do alumno para demostrar a consecución de obxectivos específicos, posiblemente previstos por un "programa" predefinido, fíxose máis evidente.

Retratos de Valentine e Jean Piaget nunha conferencia do Bureau international d'éducation en 1932

Conceptos de xestión de proxectos , a ' epistemoloxía xenética (proposta nos cincuenta polo suízo Jean Piaget ) [21] , así como o constructivista actual [22] [23] [24] [25] xunto cos construtistas de Seymour Papert [26] [27] contribúen a cambiar aínda máis o concepto do proceso educativo. Isto, a partir dun acto fundamentalmente comprometido coa transmisión de nocións e instrucións sinxelas, convértese nun camiño xeral, dirixido a favorecer a construción do coñecemento.

Aos poucos, nos procesos de educación formal, o uso do "programa" convértese nunha práctica importante. O concepto de "programa" substitúese entón polo de " plan educativo " e particularmente a "planificación educativa de habilidades" [28] describe non só o coñecemento de "transmitir", senón tamén os programas educativos a implementar para facer posible a formación de habilidades que deben adquirir os alumnos. Con intención de competencia, a capacidade de aplicar coñecementos específicos nun contexto específico, co fin de acadar os resultados esperados, adoptando comportamentos axeitados.

Partindo do concepto de andamio , un termo usado como metáfora para indicar a participación dunha persoa máis experimentada e empregado por primeira vez en psicoloxía de Jerome Bruner , David Wood e Gail Ross en 1976 [29] educación estados individualizados en Italia. o chamado " integrador de fondo ", a metodoloxía de deseño educativo empregada no contexto da educación inclusiva de nenos con discapacidade . Este instrumento tamén considerará a teoría da " zona de desenvolvemento proximal " teorizada por Lev Vygotsky e presta especial atención á organización dos elementos do contorno (especialmente espazos, materiais, tempo) e ao uso de elementos mediadores ou organizadores de actividades ( en liña coa pedagoxía institucional ). [30] O primeiro procesamento está contido na construción (Zanelli, 1986).

O impacto significativo nas teorías da educación tivo a teoría das intelixencias múltiples (teoría das intelixencias múltiples) proposta por Howard Gardner en 1983 [31] que considerando infundada a vella concepción da intelixencia como unidade de factores medibles mediante o cociente d 'intelligence (IQ), identifica polo menos sete manifestacións diferentes de "intelixencia", cada unha designada para diferentes sectores da actividade humana.

Descrición

A educación como cumprimento das normas sociais

Agradecer e saudar son signos de boas maneiras en todas as partes do mundo e no contexto social

Na linguaxe cotiá, a educación sen outros atributos significa simplemente o comportamento do individuo cos demais [2] , e generalmente distínguese nunha boa educación (respecto ás regras sociais, bo comportamento) ou mala educación (falta de respecto ás regras sociais, mal comportamento ). O que se considera educado ou non pode variar do contexto social: un comportamento pode ser educado nun contexto normal, pero maleducado noutro. Por exemplo, os hóspedes dun albergue son suficientes para que o persoal sexa cortés e disposto a responder unhas preguntas sobre a cidade, mentres que nun hotel de 5 estrelas tes moitas máis expectativas; nunha cidade pequena espérase ser recibido e recibido por practicamente calquera, mentres que nunha cidade grande isto é practicamente imposible.

A educación baséase fortemente na cultura dun pobo e pode levar a regras moi diferentes ou incluso opostas a medida que dúas culturas se separan no espazo ou no tempo. Por exemplo, en Europa considérase unha mala educación para facer ruído ao comer, incluso cando se trata de sopas debes estar tranquilo e non facer que a xente se sinta "chupada"; pola contra, en Xapón sentir a resaca mentres come espaguetes considérase case un deber, porque entón os que comen un eloxio ao cociñeiro (coma se demostrase comer con gusto). Incluso en Xapón evita golpear o nariz en público, prefire seguir "botando", todo o contrario en Europa, pero tamén moito máis preto de países como China . O comportamento da nobreza europea tamén cambiou co paso do tempo. Na Idade Media os primeiros textos escritos sobre o comportamento nobre (despois do período clásico) recomendaban incluso non cuspir sobre a mesa, mentres que a partir do Renacemento introduciron regras cada vez máis complicadas, creando a chamada etiqueta , etiquetas xudiciais, etc.

Recentemente xeneralizouse o concepto de "politicamente incorrecto", o que indica esa categoría de comportamentos ou frases que poden ofender unha categoría social marxinada (por exemplo, a ironía racista).

Dereitos humanos

A educación (educación) é un dereito universalmente recoñecido. Para a " educación formal en particular, hai regras que establecen garantías precisas:

 • Un nivel europeo desde 1953 a Convención Europea para a Protección dos Dereitos Humanos e as Liberdades Fundamentais co art. 2 do primeiro protocolo obriga a todos os países asinantes a garantir as formas de educación adecuadas para os seus cidadáns. Este dereito tamén está garantido pola Carta Social Europea , o Consello da Convención de Europa , asinado en 1961 e revisado en 1996 .
 • A nivel nacional case todos os países teñen leis que garanten as formas básicas de educación aos seus cidadáns aínda que non todos os poidan aplicar plenamente. A Italia, na súaConstitución, establece no artigo 33 e, especialmente, no artigo 34, que garante unha escola aberta a todos e unha educación gratuíta e obrigatoria a partir de cursos inferiores impartidos durante polo menos oito anos. A obriga de asistencia e de balde non se refire, pola contra, á educación superior e á educación universitaria. A lei fundamental da República italiana tamén establece que "As persoas públicas e privadas teñen o dereito de establecer escolas e centros educativos sen ningún custo para o Estado".

O proceso educativo

É un proceso que nas institucións da Dell A educación formal require un proxecto educativo especial que tamén utilizan organizacións voluntarias como o escultismo . Xeralmente pode xogar coa presenza de diferentes tipos de contextos, actores e accións específicos :

 • Contextos:
Institucións educativas formais (escolas, academias, universidades) non formais (familiares, amigos, diversos contextos culturais), informais (asociacións, clubs, clubs deportivos, etc.).
 • Actores:

Tanto os estudantes coma o persoal das institucións educativas formais considéranse usuarios ( usuarios internos e usuarios externos) na organización da educación como persoas que, en diferentes formas, calidade e cantidade utilizan servizos. Están sometidos ás obrigas e deberes e están protexidos por dereitos especiais. A UNESCO , estableceu desde 1960 o dereito á educación dos estudantes e en 1996 a "Recomendación relativa á condición do profesorado" ( Recomendación relativa á condición do profesorado) . Case todos os países do mundo (pero non a ' Italia ) tamén celebraron o 5 de outubro o "Día Mundial do Profesorado" (Día Mundial dos Profesores) proposto pola UNESCO.

Estudantes do condado de Liberian Bong, mentres facían a lección á luz das velas en 2008
Os profesores de Malaisia ​​celebran o Día do Profesor (o día mundial do profesor) celebrado o 5 de outubro en case todos os países do mundo (non en Italia)
 1. Aprendices (alumnos ou estudantes) (como figuras individuais ou como comunidade de aprendizaxe ): os que utilizan a actividade educativa.
 2. Profesores (como profesionais individuais, pertencentes á categoría de traballadores do coñecemento ou comunidades como docentes): termo xenérico referido a aqueles que proporcionan a acción educativa nos sistemas formais. No caso de sistemas non formais serán as familias ou só educadores , os avós e outros membros da familia, amigos, etc. Amigos de asociacións, equipos deportivos, etc. no caso dos sistemas informais.
 3. Educadores infantís : os que traballan en instalacións preescolares.
 4. Profesores de primaria : os que exercen a súa actividade docente en escolas primarias.
 5. Profesores : os que exercen a docencia nunha escola superior (secundaria e segundo grao, universidades e colexios) como expertos nunha disciplina.
 6. Educadores profesionais socio-pedagóxicos: os que se dedican a actividades educativas, formativas, pedagóxicas formais, non formais e informais, en diversas etapas da vida, desde unha perspectiva de crecemento persoal e social.
 7. Educadores profesionais en saúde social : os que desenvolven as súas actividades de atención social e sanitaria nun proxecto terapéutico.
 8. Adestradores: aqueles que preparan ás persoas para realizar unha actividade, unha profesión ou en calquera caso para iniciar un cambio persoal.
 9. Titor / instrutor : os que xogan un papel "bisagra" entre as necesidades dos estudantes e dos profesores nun curso de formación. Entre os distintos tipos, están o titor de aula, o titor da empresa, o titor FAD e titor dos círculos de estudo, etc.
 10. Animadores socioeducativos : aqueles que se encaixan dentro dunha comunidade de aprendizaxe para fortalecer ou apoiar, incluso desde o punto de vista motivacional, unha parte dunha intervención educativa.
 • Accións:
"Educare": acción a través da cal os individuos desenvolven ou perfeccionan facultades e actitudes intelectuais, sociais e físicas.
"Instruír": acción mediante a cal as ideas ou conceptos son transmitidos por un profesor ou titor.
"Ensino": accións dun operador específico (profesor ou profesor no caso de sistemas formais) para implementar camiños de aprendizaxe específicos.

No caso das institucións educativas de sistemas formais, as accións profesionais dos profesores refírense a técnicas, metodoloxías e conxuntos de prácticas de:

 • Educación : é a disciplina da educación e da práctica docente. Isto difiere da matemática que é a disciplina que estuda a aprendizaxe.

Resaltouse que o proceso educativo é moito máis amplo e distinto que o da educación , entendido como un conxunto de técnicas e prácticas mediante as cales un individuo transmite nocións teóricas ou técnico-operativas dunha disciplina, dunha arte ou unha actividade. Non obstante, hoxe hai unha tendencia a recoñecer a especificidade e importancia das fases da educación dentro dos procesos educativos dirixidos a fomentar simultaneamente a formación de autonomía, sentido crítico e diálogo, mellorando as capacidades exploratorias de intelixencia e creatividade.

O proceso educativo, representado aquí esquemáticamente, é en realidade un fenómeno complexo debido ás moitas variables implicadas, algunhas das cales son difíciles de controlar. Tamén ten formas de retroalimentación, entre as que se establece o máis típico entre o profesor-alumno e a miúdo implementa procesos de aprendizaxe mutua. Nestas fases incluso o que ensina "aprende" a ensinar.

Basicamente hai tres categorías ou sistemas de educación: sistemas "formais", "non formais" e "informais".

Sistemas de educación formal

É un lugar que ten lugar en lugares formais que os deputados recoñecen formalmente como sistema escolar, desde a escola primaria ata a universidade, xunto cunha ampla gama de institucións especializadas ou formación técnica e profesional:

 • No mundo : na maioría dos países a educación do individuo confíase, ademais das distintas axencias de educación non formal e informal, a diferentes graos de escola pública con niveis de asistencia variables obrigatorias.
 • En Italia : escola italiana a chamada "educación obrigatoria" divídese en cinco anos de primaria e tres de secundaria. A asistencia á escola é obrigatoria dende os seis anos ata os dezaoito anos. Despois do título definitivo obrigatorio (que antes era o ensino medio , pero hoxe é o último grao do primeiro ciclo de estudos) retoma o deber dereito á educación e á formación, previsto pola lei n. 53/2003, para cumprir o que é posible matricularse nunha escola secundaria ou emprender camiños de formación e traballo ou alternancia escola-traballo. A escola pública do sistema administrativo italiano chamábase clásicamente "Educación pública". Tras a ampliación da contribución estatal á escola tamén en forma de contribucións para escolas privadas (confesionales ou non), eliminouse o significado "público" para a indicación da institución escolar. O mesmo antigo Ministerio de Educación ("MPI") pasou a denominarse Ministerio de Educación, Universidade e Investigación ("Ministerio de Educación"), agrupando así o sector institucional da universidade, ata entón Ministerio de Educación . En 2006 restauráronse dous ministerios distintos chamados Ministerio de Educación ("MPI") e Ministerio de Universidade e Investigación ("MiUR").

Educación preescolar

Xunto coa educación preescolar tradicional, que segue o método Montessori, en Italia, na segunda metade do século XX, desenvolveuse un enfoque educativo para a franxa de idade de cero seis anos que atraeu a atención de pedagogos, psicólogos e estudosos do sector de todas partes. mundial ( Jerome Bruner , Howard Gardner , Gianni Rodari , James Heckman , etc.). Trátase do enfoque de Reggio Emilia, que viu a cabeza de Malaguzzi como inspiradora.

En particular, o enfoque de Reggio Emilia é unha filosofía educativa baseada na imaxe dun neno e, en xeral, dun ser humano portador dun gran potencial de desenvolvemento e suxeitos de dereitos, aprenden, crecen en relación cos demais.

Este proxecto educativo global, que se leva a cabo nas escolas e xardíns de infancia do municipio de Reggio Emilia e que inspira a escolas de todo o mundo, baséase nalgúns trazos distintivos: a participación das familias, o traballo colexial de todo o persoal, a importancia do ambiente educativo, a presenza do taller e a figura do atelierista, a cociña interna, a coordinación pedagóxica e didáctica.

Seguindo a centralidade das "cen linguas" das que está dotado o ser humano, a través dos espazos do taller ofréceselles aos nenos a posibilidade de ter encontros con máis materiais, máis idiomas, máis puntos de vista, para ter as mans activas no ao mesmo tempo, pensamentos e emocións, mellorando a expresividade e a creatividade de cada neno e dos nenos do grupo.

Educación escolar

Icona de lupa mgx2.svg O mesmo tema en detalle: Educación primaria e educación secundaria .

Sistemas de educación non formal

Son todas esas "actividades educativas organizadas" fóra do sistema de educación formal. A Unión Europea dotouse dun programa, chamado Youth in Action (desde 2014 incluído no máis complexo Programa Erasmus +), para financiar actividades educativas non formais para mozos cidadáns dos países membros. A pesar de ser recoñecidos pola UE, como os formais, como ferramentas para acadar as 8 competencias clave [1] , os sistemas de educación non formal, porén, non xogan en Italia o mesmo recoñecemento do sistema formal. Estas actividades adoitan estar organizadas por organismos ou asociacións que poden emitir certificados de asistencia, pero non cualificacións ou títulos académicos recoñecidos formalmente. Lo stesso programma Gioventù in Azione rilascia ai partecipanti alle sue attività l'attestato Youthpass, che pur essendo riconosciuto in diversi altri Paesi europei e garantendo ad esempio crediti formativi del sistema educativo formale a chi partecipa a occasioni di educazione non formale, in Italia non dà diritto ad alcun riconoscimento formale.

Sistemi di educazione informale

Sono tutti quei processi per mezzo dei quali, anche inconsapevolmente, si originano nell'individuo fenomeni educativi. Questo evento, altrettanto importante e spesso legato alla quotidianità, permette l'acquisizione di alcuni valori fondamentali, di molte abilità anche sociali e di conoscenze che potranno rivelarsi basilari nelle scelte di vita future. La famiglia, le conoscenze, il contesto sociale, i mass media unitamente alla qualità del contesto culturale sono variabili importanti di questo aspetto dell'educazione.

Modelli e metodologie educative

Apprendimento cooperativo o cooperative learning.

Questo tipo di approccio all'insegnamento trova la sua origine intorno agli anni '80 del secolo scorso. Tra gli autori ad aver spiccato per la creazione in Minnesota, di un metodo che costituirà la base dei principi del Cooperative Learning, chiamato Learning Together, si trovano David W. Johnson e Roger T. Johnson.

In Italia due autori, Comoglio e Cardoso, definirono delle condizioni per l'applicazione del Cooperative Learning in classe. Ogni partecipante dovrà essere consapevole di trovarsi in un ambiente di insegnamento in cui ognuno avrà la propria influenza sugli altri componenti, per cui tutti saranno responsabili del successo del gruppo. In questo contesto di cooperazione è fondamentale che ci sia un aiuto reciproco, in cui ci si sproni a vicenda per migliorare le prestazioni, perciò sarà fondamentale utilizzare competenze socialmente efficienti (leadeship, problem solving, decision-making, gestione dei conflitti).

La leadership non verrà attribuita a singoli partecipanti ma ognuno avrà il suo ruolo fondamentale per la riuscita del compito.

L'insegnante deve predisporre la formazione del gruppo di lavoro affinché funzioni, e rendere al corrente degli obiettivi specifici che ogni partecipante dovrà raggiungere. Infine, saranno messe a punto le valutazioni di cui si discuterà per trovarne punti di forza e di criticità. [33]

Assalto mentale o brain storming.

L'assalto mentale, o brainstorming (letteralmente “tempesta di cervelli”), è una tecnica, utilizzata anche in ambito educativo-didattico, ma soprattutto nel contesto lavorativo gestionale e pubblicitario che ha lo scopo di raccogliere idee diverse per giungere a una soluzione a una problematica posta in partenza da colui che gestisce la conversazione.

Le diverse idee verranno raccolte e scritte su una lavagna, si procederà con l'analisi di queste discutendone una risposta omogenea e obiettiva.

La tecnica del brainstorming, sebbene fosse diffusa già dai tempi del Medioevo in altre forme, cominciò la sua diffusione intorno agli anni '50 del 1900 grazie a un pubblicitario: Alex F. Osborne.

Nell'ambito educativo è una metodologia che trova numerose approvazioni in quanto permette agli studenti di mantenere la concentrazione su un determinato argomento, poiché viene richiesta la propria opinione che consentirà di creare una definizione univoca del concetto posto in partenza. [34] [2]

Tavola rotonda (Circle time)

Il circle time è una metodologia spesso utilizzata nella scuola dell'infanzia che sfruttando la metafora della tavola rotonda in cui ognuno seduto all'interno di un cerchio occupa una posizione importante, nessuno avrà la posizione di leader, solamente l'insegnante avrà il ruolo di conduttore della discussione.

Il tempo del cerchio sviluppa nel bambino competenze sociali e affettive.

L'insegnante chiederà ai bambini di disporsi ponendo le sedie in modo da formare un cerchio e si servirà di un oggetto di qualsiasi natura per gestire i turni all'interno della conversazione. È bene scegliere un momento della giornata o un giorno della settimana in cui verrà svolto.

Il conduttore dovrà aiutare i partecipanti a esprimere sentimenti riguardanti situazioni vissute nella loro vita, punti di vista su argomenti: questo aspetto permette al singolo bambino di sviluppare consapevolezza di sé. [3]

Imparare facendo. Learning by doing

Il learning by doing è una metodologia didattica messa a punto da John Dewey, il quale fondò a Chicago una scuola per bambini dai 6 agli 11 anni, nella facoltà di psicologia dell'Università, per testare l'apprendimento fondato sull'esperienza diretta.

Dewey abbandona l'insegnamento ormai superato basato sulla didattica frontale.

L'insegnante deve individuare un obiettivo che riesca a motivare la partecipazione dei bambini, questi ultimi dovranno sperimentare sulle conoscenze utilizzando le loro potenzialità acquisite in precedenza.

Il bambino dovrà sviluppare il pensiero divergente, agendo direttamente sugli apprendimenti i quali verranno interiorizzati riuscendo in tal senso ad applicare le conoscenze acquisite in ambiti differenti da quelli sperimentati inizialmente. [4] [35]

L'imparare facendo può essere applicato alle attività laboratoriali scolastiche, infatti, la visione del laboratorio povero, che esulando dallo spazio fisico è soprattutto un luogo mentale, costituisce una scelta metodologica da sperimentare in modo sistemico e può divenire buona prassi di insegnamento secondo una modalità learning by doing applicata agli stessi docenti. Elemento di innovazione pertanto sarà anche la possibilità di realizzare i kit insieme ai colleghi fruitori del percorso formativo.

Lezione frontale

La lezione frontale è una metodologia formativa che permette la trasmissione di saperi teorici.

L'insegnante inizialmente espone concetti utilizzando prettamente modelli, successivamente lascia la parola agli uditori affinché chiedano chiarimenti.

Durante una didattica frontale si possono utilizzare anche strumenti, quali manuali, libri di testo o supporti multimediali per la fruizione di materiali online.

Risoluzione problematiche (Problem solving)

Il problem solving è una metodologia che vede l'apprendimento come un processo che conduce il soggetto alla soluzione di problemi, attraverso il pensiero divergente. In ambito didattico questo tipo di tecnica è utilizzata prettamente per l'insegnamento della matematica.

Nel problem solving si individuano degli elementi caratterizzanti. Inizialmente il soggetto si trova davanti allo studio del problema, deve comprendere cosa ha di fronte e raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, successivamente si farà una previsione si metteranno a punto gli strumenti ei tempi necessari.

Dopodiché inizierà la fase vera e propria della ricerca in cui si studieranno cause, conoscenze e dati.

Nel mentre si monitoreranno i risultati, se è necessario cambiare metodo o si sta percorrendo una strada che porterà a un esito positivo. Dopo il monitoraggio ci sarà lo studio dei risultati. [5]

Gioco di ruolo (Role playing)

Role playing o gioco di ruolo nasce inizialmente come terapia psicologica per la gestione delle emozioni, è utilizzata tuttora soprattutto in ambito didattico e costituisce quindi una metodologia educativa che ha lo scopo di permettere al soggetto protagonista dell'apprendimento di immedesimarsi nel ruolo di un particolare personaggio. Secondo i principi del learning by doing questo consente di acquisire, interiorizzandolo, uno specifico apprendimento. [36]

Apprendimento integrato di lingua e contenuti

Il CLIL (Content Language Integrate Learning, apprendimento integrato di lingua e contenuti) è una metodologia educativa sviluppatasi in Finlandia e in Olanda che ha lo scopo di trasmettere contenuti in inglese, in questo caso si riesce a unire trasmissione di apprendimenti e acquisizione o perfezionamento di una lingua differente da quella madre. Attualmente dal 2010 si è introdotto lo studio di una disciplina in lingua straniera per i Licei e gli Istituti tecnici, e di due nei Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno.

La lingua deve essere calibrata sulle conoscenze degli studenti, altrimenti lo studio della disciplina non avrebbe successo, l'insegnante a tal proposito dovrà tradurre passando da una lingua all'altra attraverso il code-switching, nel caso gli alunni mostrassero criticità. [6]

Flip teaching

Il modello educativo del flip teaching consiste prevalentemente nel capovolgere la didattica, far svolgere il lavoro che di solito gli studenti svolgono a casa, a scuola e viceversa.

Gli alunni familiarizzeranno con i contenuti da acquisire nelle proprie case, successivamente a scuola porranno all'insegnante domande che avranno preparato nella prima fase dell'apprendimento. Successivamente l'insegnante fornirà attività fondate sulla ricerca attiva e sul problem solving, rivestendo il ruolo di guida che darà aiuti nel caso fossero richiesti. Il Flip Teaching permette perciò una personalizzazione dell'apprendimento, in quanto ogni alunno approfondirà i concetti che non avrà compreso.

La metodologia si basa prevalentemente sull'uso di dispositivi elettronici quali computer o tablet, sia per la fase di studio individuale sia per quella di ricerca attiva. Per questo mostra delle criticità in quanto si potrebbero ridurre i rapporti umani. [37]

Educazione e problematiche di genere

Alcuni orientamenti pedagogici ripropongono di dare spazio all' educazione differenziata separando fisicamente i due sessi, in tutte o in alcune fasi dell'azione educativa. Secondo i promotori di queste metologie, gli studenti dei due generi trarrebbero diversi benefici dall'inserimento in classi o gruppi di apprendimento composti da persone dello stesso sesso [38] .

Educazione per sordi

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione per sordi .

Bambini e ragazzi appartenenti alla comunità sorda necessitano di pedagogia speciale .

È possibile insegnare loro attraverso la lingua dei segni , l' oralismo oppure entrambi .

Principali temi

Educazione all'ambiente

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione ambientale .

Educazione alla società

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione civica ed Educazione interculturale .

Educazione stradale

Agente di Polizia Municipale durante una lezione di educazione stradale

L'educazione stradale riguarda il rispetto delle regole definite nel Codice della strada per una usufruizione sicura della strada da parte di automobilisti (rispetto di semafori , precedenze, limiti di velocità, ecc.) e pedoni (semafori, divieti di attraversamento, ecc.). Se il termine è stato coniato per le regole attuali, già ben prima dell'invenzione del motore a scoppio esistevano delle regole, anche se molto più semplici e talvolta usate per non causare dispute. Ad esempio Alessandro Manzoni , ne I promessi sposi narra di Fra Cristoforo , autore di un delitto causato da una disputa per una precedenza tra pedoni nobili. Anche se il fatto è di fantasia, esso descrive le regole applicate all'epoca e un avvenimento verosimile. Anche i Romani avevano regole simili, e verosimilmente gran parte delle civiltà che hanno costruito delle strade.

Educazione alla salute ed all'igiene

Una lezione di educazione prenatale in Bangladesh nel 2006

Non sempre è scontato conoscere il proprio corpo, ciò che gli fa bene o gli è nocivo. La conoscenza di tutto ciò che fa bene (e male) al corpo rientra nell'ambito dell' igiene . Con tale termine ci si riferisce abitualmente solo alla pulizia personale e dei cibi per evitare il proliferare di batteri nocivi; in realtà il senso di questa parola è più ampia e può includere tutte quelle abitudini da acquisire per non nuocere al proprio organismo, inclusa l' ergonomia .

Educazione fisica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione fisica .

È quella branca dell'educazione che utilizza attività motorie e sportive a fini formativi. Il corpo umano ha bisogno di movimento, sia per una corretta crescita, sia per il mantenimento di valide condizioni di salute. Se in passato la vita meno sedentaria favoriva l'acquisizione di corretti stili di vita attiva, le società post-industrializzate, informatizzate e globalizzate, mortificano la dimensione corporea dell'uomo nello sviluppo armonico della persona. Negli ultimi dieci anni in Occidente è segnalato in aumento il numero di obesi e di sovrappeso, specie in età giovanile, effetto dell'ipocinesia. Nelle scuole le potenzialità positive del corpo vengono sviluppate talvolta direttamente con l'ausilio di esercitazioni finalizzate, talaltra ricorrendo alla pratica di sport quali ginnastica, pallavolo, corsa e simili. Un particolare aspetto dell'educazione fisica è l' ergonomia , ovvero l'assunzione delle posture più efficaci e igieniche .

Educazione sessuale

Un ramo particolare dell'educazione alla conoscenza del proprio corpo è l' educazione sessuale , principalmente perché talvolta certi argomenti non sono trattati per pudore nelle società più evolute, e inoltre per le differenze tra uomo e donna che si ritrovano ad avere problemi e necessità differenti. Essa va dalla conoscenza dell'apparato riproduttivo e quindi la relativa igiene, il ciclo mestruale e una conoscenza della trasmissione (e quindi prevenzione) delle cosiddette malattie veneree .

Educazione alimentare

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione alimentare .

Educazione tecnica

Studenti durante la realizzazione di piccoli robot al Centro de Educação Cientifica di Serrinha in Brasile

L'educazione tecnica mira a dare la mentalità e delle conoscenze tecniche per affrontare semplici problemi. Ad esempio la conoscenza di semplici macchine (come le leve) se ci si trova nella situazione di dover spostare pesi. Tali conoscenze costituiscono la base per ogni studio approfondito di materie correlate alla tecnologia.

Educazione all'arte

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione artistica ed Educazione musicale .

Educazione linguistica

Educazione alla matematica

Educazione alla scienza

Educazione all'immagine

Educazione a livello europeo ed internazionale

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Istruzione § Istruzione a livello internazionale .

L'idea di armonizzare i sistemi educativi europei, nasce fin dall'avvento della Comunità europea ma inizia a realizzarsi solo negli anni novanta. Nel 1999 il Processo di Bologna avvia un percorso di uniformazione dei sistemi scolastici che porta nel 2010 al varo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore . Nel mondo, l' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si occupa di dare una valutazione dei sistemi di istruzione nei vari paesi.

Note

 1. ^ Istruzione sul Vocabolario Treccani , su treccani.it . URL consultato il 05-06-2011 .
 2. ^ a b Il Vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani riporta infatti alla voce " Educare" : Aiutare con opportuna disciplina a mettere in atto, a svolgere le buone inclinazioni dell'animo umano e le potenze della mente, e combattere le inclinazioni non buone: lo che è condur fuori l'uomo dai difetti originali della rozza natura, instillando abiti di moralità e di buona creanza.
 3. ^ Educazione sul Vocabolario Treccani , su treccani.it . URL consultato il 21-02-2013 .
 4. ^ Secondo il Vocabolario Treccani indica la trasmissione delle regole comportamentali nei vari contesti della società (diversi a seconda della cultura , luogo e del tempo ) Educazione in Vocabolario - Treccani , su treccani.it . URL consultato il 04-06-2011 .
 5. ^ Il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione , su edscuola.it . URL consultato il 19-08-2011 .
 6. ^ In italiano una persona laureata ma irrispettosa non è considerata educata, bensì istruita (mentre in inglese sarà educated ); viceversa una persona analfabeta ma rispettosa in italiano è considerata educata
 7. ^ Formazione nell'Enciclopedia Treccani , su treccani.it . URL consultato il 05-06-2011 .
 8. ^ «La forza educativa proveniente dal mondo greco ha caratterizzato l'Occidente a partire dai Romani; è poi più volte rinata con continue trasformazioni col sorgere di nuove culture, dapprima con il Cristianesimo , poi con l' Umanesimo e il Rinascimento » ( Giovanni Reale , introduzione a Werner Jaeger , Paideia , Bompiani, 2003).
 9. ^ Rist and Schneider, Integrating Vocational and General Education: A Rudolf Steiner School , UNESCO Institute for Education, Hamburg 1979, ISBN 92-820-1024-4 , p. 150
 10. ^ Carrie Y. Nordlund, "Art Experiences in Waldorf Education", Ph.D. Dissertation, University of Missouri-Columbia, May 2006
 11. ^ Southworth, Cheryl Ridgeway, Geometry, fir trees and princes: Imaginative cognition in education , Ph.D. dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1988, 294 pages; AAT 8823477
 12. ^ Bobbitt, John Franklin. The Curriculum. Boston: Houghton Mifflin, 1918.
 13. ^ Anche se l'idealistica concezione di "curriculum" del Bobbitt e di Dewey era diversa da quella più ristretta che si dà oggi al termine, esperti e ricercatori generalmente la condividono come significato sostanziale di curriculum
 14. ^ Jackson, Philip W. "Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialists." In Handbook of Research on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association, edited by Philip W. Jackson, 3-40. New York: Macmillan Pub. Co., 1992.
 15. ^ Pinar, William F., William M. Reynolds, Patrick Slattery, and Peter M. Taubman. Understanding Curriculum: An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses. New York: Peter Lang, 1995.
 16. ^ Il comportamentismo , a cura di Paolo Meazzini, tr. Adriano Corao e Mario Di Pietro, Firenze: Giunti-Barbera, 1984 e Milano: Fabbri, 2007.
 17. ^ Watson JB (1913) Psychology as a behaviorist view, Psychological review, 20, 2, 158-177. abstract
 18. ^ La tecnologia dell'insegnamento , trad. Lidia Magliano, introduzione di Cesare Scurati, Brescia: La Scuola, 1970
 19. ^ Skinner, BF, The operational analysis of psychological terms , in Behavioral and brain sciences (Print) , vol. 7, n. 4, 16 aprile 1984, pp. 547–581. URL consultato il 10 gennaio 2008 (archiviato dall' url originale il 26 febbraio 2008) .
 20. ^ Cognitivismo ed obiettivi educativi , su funzioniobiettivo.it .
 21. ^ Jean Piaget, L'epistemologia genetica , Laterza, 2000, ISBN 88-420-4142-4
 22. ^ Ernst von Glasersfeld, L'interpretazione Costruttivista dell'Epistemologia Genetica
 23. ^ Jean Piaget , La costruzione del reale nel bambino , 1973, La Nuova Italia, Firenze ISBN 88-221-0672-5 , (titolo originale: La construction du réel chez l'enfant , 1937).
 24. ^ Maturana, HR, Varela, FJ, 1985, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente , Venezia , Marsilio [ Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living , 1980]
 25. ^ Maturana, HR, Varela, FJ, 1987, L'albero della conoscenza , Milano, Garzanti [ El árbol del conocimiento , 1984]
 26. ^ 1972 - Learn Think to Children , UCLA (University of California Los Angeles). LA relation
 27. ^ 1993 - The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer . New York: Basic Books. I bambini e il computer , Rizzoli, Milano. 1994
 28. ^ Capperucci, Davide. Dalla programmazione educativa e didattica alla progettazione curricolare. Modelli teorici e proposte operative per la scuola delle competenze . Franco Angeli Edizioni (2011)
 29. ^ Wood D., Bruner JS, Ross G., The role of tutoring in problem solving, in Journal of Child Psychology and Psychiatry, volume 17, da pp.89 a 100, Pergamon Press, 1976
 30. ^ Si veda, ad esempio: Giampietro Lippi, "La progettazione per sfondi (progettazione 'istituzionale')", in P. Crispiani, N. Serio (a cura di) Il manifesto della progettazione , Roma, Armando 1997.
 31. ^ Intelligenze multiple , Anabasi, 1994
 32. ^ ( EN ) Convention against Discrimination in Education , su hrea.org , Human Rights Education Associates. URL consultato l'8 novembre 2010 .
 33. ^ Cacciamani, Stefano., Psicologia per l'insegnamento , 2. ed, Carocci, 2009, ISBN 978-88-430-5011-6 , OCLC 876635533 . URL consultato il 7 maggio 2020 .
 34. ^ Bezzi, Claudio., Il brainstorming : pratica e teoria , Angeli, 2006, ISBN 88-464-7403-1 , OCLC 799436423 . URL consultato il 7 maggio 2020 .
 35. ^ Anna Mria Ajello, La psicologia al bivio: ricerca per la scuola, ricerca con la scuola , in RICERCHE DI PSICOLOGIA , n. 1, 2013-09, pp. 121–125, DOI : 10.3280/rip2013-01006 . URL consultato il 7 maggio 2020 .
 36. ^ Sergio Capranico."Role Playing". Milano. Raffaello Cortina Editore, 1997 .
 37. ^ Flip your classroom .
 38. ^ “Maschi e femmine a scuola. Le differenze di genere in educazione”, a cura di Giuseppe Zanniello, Sei, Torino 2007

Bibliografia

 • Barrio JM (2005) (ed.), Educación diferenciada, una opción razonable, Pamplona, Eunsa.
 • Calvo M. (2005), El derecho a una educación diferenciada, Córdoba, Almuzara.
 • Dunkin MJ (1987), Teachers' sex, in Dunkin Mj (ed.), International encyclopedia of teaching and teacher education, Oxford, Pergamon Press.
 • Foster, V. (1998) “Education: A site of desire and threat for Australian girls” in MacKinnon A. – Elqvist-Saltzman I. & Prentice A. (Eds) Education into the 21st Century: dangerous terrain for women? London: Falmer Press.
 • Gels FL – Boston MB – Hoffman N. (1985) Sex of authority role models and achievement by men and women: Leadership performance and recognition, Journal of Personality and Social Psychology, 49, 635-656.
 • Giesen H. (1992), Die bedeutung der koedukation fùr die genese der studienfa chwahl, in “Zeitschrift fùr pàdagogik”, 38, 67-81.
 • Hannover B. (1997) Die bedeutung des pubertdren reifestatus fùr die herausbildung informeller interaktionsgruppen in koedukativen klassen und in machenschulklassen, in “Zeitechrift fur padagogische psychologie”, 11, 3-13.
 • Hughes, J. – Sandler, B. (1988) Peer Harassment, Hassles for Women on Campus. Washington: Association of American Colleges.
 • Lawrie, L. – Brown, T. (1992) “Sex stereotypes, school subject preferences and career aspirations as a function of single/missed sex schooling and presence/absence of an opposite sex sibling”. British Journal of Educational Psychology 62, 132-138.
 • Li Q., Teacher's beliefs and gender differences in mathematics: a review, in «Educational research», 1999, 41, 63-76.
 • Monaco NM – Gaier EL (1992), Single-sex versus coeducational environment and achievement in adolescent females, in «Adolescence», 27, 578-594.
 • Montessori, Maria (1970) Come educare il potenziale umano , Milano, Garzanti, 1970 (I edizione inglese con il titolo To educate the human potential , 1947).
 • Montessori, Maria, (1950) L'autoeducazione, Milano Garzanti, (The Montessori-Pierson Estates, 1962). ISBN 978-88-11-67472-6
 • Noe RA (1998) Women and mentoring: A review and research agenda, Academy of Management Review, 13,65-70.
 • Revans, Reginald W. (1983). The ABC of action learning . Bromley: Chartwell-Bratt Studentlitteratur.
 • Sarah, E. – Scott, M. – Spender, D. (1980) “The education of feminists: the case for single-sex schools” in D. Spender – E. Sarah (Eds) Learning to Lose: sexism in education. London: The Women's Press.
 • Spender, D. (1982) Invisible Women: the schooling scandal. London: Writers and Readers Press.
 • Tiedemann J. – Faber G. (1994), Madchen und Grundschulmathematik: ergebnisse einer vierjahrigen langsschnittuntersuchung zu ausgewalten geschlechtsbezogenen unterschieden in der Leistungsentwicklung, in «Zeitschrift fur Entwicklungspsychologie und Padagogische Psychologie», 26, 101-111.
 • Vidal E. (2006) (ed.), Diferentes, iguales, ¿juntos? Educación diferenciada, Barcelona, Ariel.
 • Zanelli, Paolo - Uno 'sfondo' per integrare, Bologna, Cappelli (1986)
 • Aldo Domenico Ficara - L'ebook per divulgare attività laboratoriali innovative 2021 [1]

Voci correlate

Conoscenza, Processi cognitivi e filosofia della mente, il prodotto

Conoscenza / Conoscenza tacita / Intelligenza / Neurone / Neuroni specchio / Filosofia della mente / Cognizione / Processo cognitivo / Scienze cognitive / Psicologia cognitiva / Jerome Bruner / Psicologia dell'educazione / Psicologia dello sviluppo / Psicopedagogia / Pedagogia / Storia della pedagogia / Pedagogia speciale / Pedagogia sperimentale / Pedagogia istituzionale / Motivazione (psicologia) / Problem finding / Problem solving / Ricerca - azione / Scaffolding

Apprendimento, Didattica, Matetica, Pedagogia e Scienze dell'educazione

Apprendimento / Apprendimento basato sui problemi / Apprendimento cooperativo / Apprendimento collaborativo / Apprendimento cooperativo in aula / Action learning / Apprendimento ancorato / Apprendimento situato / Andragogia / Processo educativo / Educazione permanente / Educazione aperta / Educazione omogenea / Contesto educativo / Coeducazione / Edutainment / Metodo Suzuki / Formazione / Apprendistato / Apprendistato cognitivo / Didattica / Matetica / Metodo socratico

Teorie, metodi di apprendimento

Maria Montessori // Metodo Montessori / Rudolf Steiner / Antroposofia / Pedagogia Waldorf / Costruttivismo (psicologia) / George Kelly / Jean Piaget / Humberto Maturana / Ernst von Glasersfeld / Francisco Varela / Heinz von Foerster / Niklas Luhmann / Paul Watzlawick / Lev Semënovič Vygotskij / Gregory Bateson / Ludwig Wittgenstein / Costruzionismo (teoria dell'apprendimento) / Seymour Papert / Loris Malaguzzi

Tipizzaizione

Apprendimento a Distanza e Tecnologie della comunicazione

Società dell'informazione / Knowledge management / Formazione a distanza / E-learning / Glossario di e-learning / Interaction design in ambienti e-learning / Tic / Informatizzazione / Telematica / Architettura telematica / M-learning / Società italiana di e-learning / ENIS / Computer Based Training / Tutoriale / Progettazione della formazione / ITALC / Economia della conoscenza / Learning management system / Docebo / Moodle / Progetto SLOOP / Courseware / Tecnologia educativa

Valutazione

Docimologia / Valutazione / Verifica / Misurazione / Controllo / Prove strutturate di valutazione

Istituzioni educative

Scuola / Scuola privata / Scuola dell'infanzia / Scuola primaria in Italia / Scuola secondaria di primo grado in Italia / Scuola secondaria di secondo grado in Italia / Scuola professionale / Seminario / Istruzione superiore

Progettazione e organizzazione

Progetto / Organizzazione / Strumenti organizzatori del contesto educativo

Attori

Studente / Docente / Professore / Formatore / Educatore / Educatore professionale socio pedagogico / Educatore professionale socio sanitario / Educatore della famiglia / Tutor / Tutor di formazione / Tutor dei Circoli di studio / Dirigente scolastico / Ricercatore

Comportamento, competenze, aspetti sociali dell'apprendimento

Comportamento / Comportamentismo / Burrhus Skinner / Condizionamento classico / Condizionamento operante / Competenza / Sociologia / Apprendimento collaborativo / Peer tutoring / Groupware / Comunità di azione / Comunità di pratica / Comunità di pratica virtuale / Comunità di circostanza / Comunità di intenti / Comunità di interesse / Comunità di posizione

Integrazione educativa

Sfondo integratore / Educazione differenziata

Aspetti linguistici e interculturali

Immersione linguistica e lingue veicolari nell'apprendimento / Intercultura / Educazione interculturale

Regole, Legislazioni e istanze sociali

Galateo / Galateo overo de' costumi / Statuto delle studentesse e degli studenti

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 2345 · LCCN ( EN ) sh85040989 · GND ( DE ) 4006650-2 · BNE ( ES ) XX527117 (data) · NDL ( EN , JA ) 00567137
Istruzione Portale Istruzione : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di istruzione
 1. ^ L'ebook per divulgare attività laboratoriali innovative – Education 2.0 , su www.educationduepuntozero.it . URL consultato il 7 agosto 2021 .