Wikipedia: Creative Commons Recoñecemento-Compartir igual 3.0 Texto non soportado

Da Wikipedia, a enciclopedia libre.
Ir á navegación Ir á busca
Abreviaturas
WP: CC-BY-SA
CREATIVE COMMONS CORPORATION NON É UN AVOGADO E NON PRESTA SERVIZOS XURÍDICOS. A DISTRIBUCIÓN DESTA LICENZA NON CREA UNHA RELACIÓN AVOGADO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN EN BASE "TAL COMO". CREATIVE COMMONS NON OFRECE GARANTÍAS SOBRE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA, E RINUNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS RESULTADOS POLO SEU USO.

O TRABALLO (COMO SE DEFINE DEBAIXO) OFRÉCESE DE conformidade cos termos desta LICENCIA PÚBLICA CREATIVE COMMONS ("CCPL" OU "LICENCIA"). O TRABALLO ESTÁ PROTEXIDO POLO DEREITO DE AUTOR E / OU OUTRA LEI APLICABLE. PROHÍBESE CALQUERA USO DO TRABALLO QUE NON SE AUTORIZE BAIXO ESTA LEI DE LICENCIA OU DEREITOS DE AUTOR.

EXERCENDO CALQUERA DEREITO AO TRABALLO QUE SE ACHEGA AQUÍ, ACEPTAS E ACORDAS DE SER LIGADO POLOS TERMOS DESTA LICENCIA. NA MESURA QUE ESTA LICENCIA PODE CONSIDERARSE COMO UN CONTRATO, O LICENCIADOR CONCÉDENLLE OS DEREITOS AQUÍ CONTENIDOS EN CONSIDERACIÓN DA SÚA ACEPTACIÓN DE TALES TÉRMINOS E CONDICIÓNS.

1. Definicións

 1. " Adaptación " significa unha obra baseada na Obra, ou na Obra e noutras obras preexistentes, como tradución, adaptación, obra derivada, arranxo de música ou outras alteracións dunha obra literaria ou artística, ou fonograma ou performance e inclúe adaptacións cinematográficas ou calquera outra forma na que a Obra poida ser refundida, transformada ou adaptada incluíndo en calquera forma recoñecible derivada do orixinal, agás que unha obra que constitúa unha Colección non se considerará unha Adaptación para os efectos desta Licenza. Para evitar dúbidas, cando a Obra é unha obra musical, unha interpretación ou un fonograma, a sincronización da Obra en relación temporal cunha imaxe en movemento ("sincronización") será considerada unha Adaptación para os efectos desta Licenza.
 2. " Colección " significa unha colección de obras literarias ou artísticas, como enciclopedias e antoloxías, ou representacións, fonogramas ou emisións, ou outras obras ou temas distintos das obras listadas na sección 1 (f) seguinte, que, por mor da selección e a disposición dos seus contidos, constitúen creacións intelectuais, nas que a Obra inclúese na súa totalidade de forma non modificada xunto cunha ou máis contribucións, constituíndo cada unha delas obras independentes e independentes, que se xuntan nun conxunto colectivo. Unha obra que constitúa unha colección non se considerará unha adaptación (como se define a continuación) para os efectos desta licenza.
 3. " Licenza compatible con Creative Commons " significa unha licenza listada en http://creativecommons.org/compatiblelicenses que foi aprobada por Creative Commons como esencialmente equivalente a esta licenza, incluíndo, como mínimo, porque esa licenza: (i) contén termos que teñen o mesmo propósito, significado e efecto que os elementos da licenza desta licenza; e, (ii) permite explícitamente a liberación de licenzas de adaptacións de obras dispoñibles baixo esa licenza baixo esta licenza ou unha licenza de xurisdición Creative Commons cos mesmos elementos de licenza que esta licenza.
 4. " Distribuír " significa poñer a disposición do público o orixinal e copias da Obra ou Adaptación, segundo corresponda, mediante venda ou outra transferencia de propiedade.
 5. " Elementos da licenza " significa os seguintes atributos de licenza de alto nivel seleccionados polo licenciador e indicados no título desta licenza: Recoñecemento, Compartir igual.
 6. " Licenciante " significa a persoa, individuos, entidade ou entidades que ofrecen a (s) obra (s) nos termos desta licenza.
 7. " Autor orixinal " significa, no caso dunha obra literaria ou artística, a persoa, as persoas, a entidade ou entidades que crearon a Obra ou se non se pode identificar a ningunha persoa ou entidade, o editor; e ademais (i) no caso dunha representación, os actores, cantantes, músicos, bailaríns e outras persoas que actúan, cantan, entregan, declaman, tocan, interpretan ou realizan obras literarias ou artísticas ou expresións de folclore; (ii) no caso dun fonograma, o produtor é a persoa ou persoa xurídica que primeiro fixa os sons dunha performance ou doutros sons; e, (iii) no caso das emisións, a organización que transmite a emisión.
 8. " Obra " significa a obra literaria e / ou artística ofrecida nos termos desta licenza, incluíndo sen limitación calquera produción no dominio literario, científico e artístico, calquera que sexa o modo ou forma da súa expresión, incluída a forma dixital, como un libro , folleto e outros escritos; unha conferencia, discurso, sermón ou outra obra da mesma natureza; unha obra dramática ou dramático-musical; unha obra coreográfica ou entretemento en espectáculo mudo; unha composición musical con ou sen palabras; unha obra cinematográfica á que se asimilan obras expresadas por un proceso análogo á cinematografía; un traballo de debuxo, pintura, arquitectura, escultura, gravado ou litografía; unha obra fotográfica á que se asimilan obras expresadas por un proceso análogo á fotografía; unha obra de arte aplicada; unha ilustración, mapa, plano, bosquexo ou traballo tridimensional relativo á xeografía, topografía, arquitectura ou ciencia; á actuación; emitir; ao fonograma; unha recompilación de datos na medida en que estea protexido como unha obra con dereitos de autor; ou unha obra realizada por unha variedade ou artista de circo na medida en que non se considere doutra forma unha obra literaria ou artística.
 9. " Vostede " significa unha persoa ou entidade que exerce dereitos baixo esta Licenza que non violou previamente os termos desta licenza con respecto á Obra ou que recibiu permiso expreso por parte do Licenciante para exercer dereitos baixo esta Licenza a pesar dunha violación previa.
 10. " Realizar publicamente " significa realizar recitacións públicas da Obra e comunicar ao público esas recitacións públicas, por calquera medio ou proceso, incluído por medio de cables ou sen fíos ou actuacións dixitais públicas; poñer a disposición das obras públicas de tal xeito que os membros do público poidan acceder a estas obras desde un lugar e nun lugar escollido individualmente por eles; realizar a Obra ao público por calquera medio ou proceso e a comunicación ao público das actuacións da Obra, incluída a actuación dixital pública; para emitir e retransmitir a Obra por calquera medio, incluíndo signos, sons ou imaxes.
 11. " Reproducir " significa facer copias da Obra por calquera medio incluíndo sen limitacións as gravacións sonoras ou visuais e o dereito de fixación e reprodución das fixacións da Obra, incluído o almacenamento dunha representación ou fonograma protexido en formato dixital ou outro soporte electrónico.

2. Dereitos de negociación xusta

Nada nesta licenza está destinado a reducir, limitar ou restrinxir calquera uso libre de dereitos de autor ou dereitos derivados de limitacións ou excepcións previstas en relación coa protección dos dereitos de autor baixo a lei de copyright ou outras leis aplicables.

3. Concesión da licenza

Con suxeición aos termos e condicións desta licenza, o concedente concédelle pola presente unha licenza mundial, libre de dereitos, non exclusiva, perpetua (durante a duración do copyright aplicable) para exercer os dereitos na Obra como se indica a continuación:

 1. para reproducir o traballo, para incorporalo a unha ou máis coleccións e para reproducir o traballo como se incorporou ás coleccións;
 2. para crear e reproducir adaptacións sempre que tal adaptación, incluída calquera tradución en calquera soporte, tome medidas razoables para etiquetar, delimitar ou identificar claramente que se fixeron cambios na obra orixinal. Por exemplo, unha tradución podería marcarse "A obra orixinal foi traducida do inglés ao español" ou unha modificación podería indicar "A obra orixinal foi modificada".
 3. Distribuír e realizar publicamente o traballo, incluído o incorporado ás coleccións; e,
 4. para distribuír e realizar publicamente adaptacións.
 5. Para evitar dúbidas:
  1. Réximes de licenzas obrigatorias non exonerables. Naquelas xurisdicións nas que non se pode renunciar ao dereito de cobrar dereitos a través de ningún réxime de licenzas legal ou obrigatorio, o concedente resérvase o dereito exclusivo de cobrar tales dereitos por calquera exercicio por vostede dos dereitos outorgados baixo esta licenza;
  2. Réximes de licenzas obrigatorias renunciables. Naquelas xurisdicións nas que se pode renunciar ao dereito de cobrar dereitos mediante calquera réxime de licenzas legal ou obrigatorio, o concedente renuncia ao dereito exclusivo de cobrar tales dereitos por calquera exercicio por vostede dos dereitos outorgados baixo esta licenza; e,
  3. Réximes de licenzas voluntarias. O concedente renuncia ao dereito a cobrar dereitos de autor, xa sexa individualmente ou, no caso de que o concedente sexa membro dunha sociedade de cobro que administra esquemas de licenzas voluntarios, a través desa sociedade, de calquera exercicio por vostede dos dereitos outorgados baixo esta licenza.

Os dereitos anteriores pódense exercer en todos os soportes e formatos xa sexan coñecidos ou deseñados en diante. Os dereitos anteriores inclúen o dereito a realizar as modificacións que son tecnicamente necesarias para exercer os dereitos noutros soportes e formatos. Con suxeición á sección 8 (f), resérvanse todos os dereitos non concedidos expresamente polo concedente.

4. Restricións

A licenza concedida na sección 3 anterior queda suxeita e limitada expresamente polas seguintes restricións:

 1. Pode distribuír ou realizar o traballo en público só baixo os termos desta licenza. Debe incluír unha copia ou o identificador de recursos uniformes (URI) desta licenza con cada copia do traballo que distribúe ou realice publicamente. Non pode ofrecer nin impor ningún termo na Obra que restrinxa os termos desta licenza ou a capacidade do destinatario da Obra para exercer os dereitos concedidos a ese destinatario nos termos da Licenza. Non podes sublicenciar a Obra. Debe manter intactos todos os avisos que se refiran a esta licenza e á exención de garantías con cada copia do traballo que distribúe ou realiza publicamente. Cando distribúa ou realice publicamente o traballo, non pode imporlle ningunha medida tecnolóxica eficaz que restrinxa a capacidade dun destinatario do traballo de exercer os dereitos concedidos a ese destinatario nos termos da licenza. Esta Sección 4 (a) aplícase á Obra incorporada a unha Colección, pero isto non require que a Colección, ademais da Obra mesma, estea suxeita aos termos desta Licenza. Se crea unha colección, previa notificación dalgún concedente, deberá, na medida do posible, eliminar da colección calquera crédito segundo o requirido na sección 4 (c), segundo se solicite. Se crea unha adaptación, previa notificación de calquera concedente, deberá, na medida do posible, eliminar da adaptación calquera crédito segundo o requirido na sección 4 (c), segundo se solicite.
 2. Pode distribuír ou realizar unha adaptación pública só baixo os termos de: (i) esta licenza; (ii) unha versión posterior desta licenza cos mesmos elementos de licenza que esta licenza; (iii) unha licenza de xurisdición de Creative Commons (esta ou unha versión de licenza posterior) que conteña os mesmos elementos de licenza que esta licenza (por exemplo, Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 EUA); (iv) unha licenza compatible con Creative Commons. Se licencia a Adaptación baixo unha das licenzas mencionadas no (iv), deberá cumprir os termos desa licenza. Se licencia a adaptación nos termos dalgunha das licenzas mencionadas en (i), (ii) ou (iii) (a "Licenza aplicable"), deberá cumprir os termos da licenza aplicable en xeral e as seguintes disposicións: (I) Debe incluír unha copia ou o URI da licenza aplicable con cada copia de cada adaptación que distribúa ou realice publicamente; (II) Non pode ofrecer nin impor ningún termo na Adaptación que restrinxa os termos da licenza aplicable ou a capacidade do destinatario da Adaptación para exercer os dereitos outorgados a ese destinatario nos termos da licenza aplicable; (III) Debe manter intactos todos os avisos que se refiran á licenza aplicable e á exención de garantías con cada copia do traballo incluída na Adaptación que distribúe ou realiza publicamente; (IV) cando distribúa ou realice publicamente a adaptación, non pode impoñer ningunha medida tecnolóxica efectiva sobre a adaptación que restrinxa a capacidade dun destinatario da adaptación de vostede de exercer os dereitos concedidos a ese destinatario nos termos da licenza aplicable. . Esta sección 4 (b) aplícase á adaptación incorporada a unha colección, pero isto non require que a colección ademáis da propia adaptación estea suxeita aos termos da licenza aplicable.
 3. Se distribúe, ou realiza publicamente o traballo ou calquera adaptación ou colección, deberá, a non ser que se fixera unha solicitude conforme á sección 4 (a), manter intactos todos os avisos de copyright do traballo e proporcionarlle, razoable ao medio ou significa está a utilizar: (i) o nome do autor orixinal (ou pseudónimo, se é o caso) se se fornece e / ou se o autor orixinal e / ou o concedente designan a outra ou a outras partes (por exemplo, un instituto patrocinador, entidade editora, revista) para a atribución ("Partes de atribución") no aviso de copyright do licenciador, nos termos do servizo ou por outros medios razoables, o nome de dita parte ou partes; (ii) o título da obra se se subministra; (iii) na medida do razoablemente practicable, o URI, se existe, que o concedente especifica que debe asociarse co traballo, a non ser que ese URI non se refira ao aviso de copyright ou á información de licenza do traballo; e (iv), de conformidade coa sección 3 (b), no caso dunha adaptación, un crédito que identifique o uso da obra na adaptación (por exemplo, "tradución ao traballo francés do autor orixinal" ou "Guión baseado en Obra orixinal do autor orixinal "). O crédito requirido nesta sección 4 (c) pódese aplicar de calquera xeito razoable; con todo, no caso dunha adaptación ou colección, como mínimo aparecerá ese crédito, se aparece un crédito para todos os autores que contribuíron coa adaptación ou colección, entón como parte destes créditos e dun xeito polo menos tan destacado como os créditos para os outros autores colaboradores. Para evitar dúbidas, só pode empregar o crédito requirido por esta sección para o propósito de atribución do xeito exposto anteriormente e, exercendo os seus dereitos baixo esta licenza, non pode afirmar ou implicar implícita ou explícitamente ningunha conexión con, patrocinio ou respaldo por parte do autor orixinal, concedente e / ou partes de atribución, segundo corresponda, de vostede ou do seu uso da obra, sen o permiso expreso e expreso do autor orixinal, concedente e / ou partes de atribución.
 4. Salvo que o Licenciante acorde o contrario por escrito ou como a lexislación aplicable permita doutro xeito, se reproduce, distribúe ou realiza publicamente o traballo por si só ou como parte de calquera adaptación ou colección, non debe distorsionar, mutilar, modificar ou tome outras medidas despectivas en relación coa Obra que prexudiquen o honor ou a reputación do autor orixinal. O concedente acepta que nesas xurisdicións (por exemplo, Xapón), nas que calquera exercicio do dereito outorgado na sección 3 (b) desta licenza (o dereito a facer adaptacións) se consideraría unha distorsión, mutilación, modificación ou outra acción despectiva. prexudicial para a honra e reputación do autor orixinal, o concedente renunciará ou non afirmará, segundo corresponda, esta sección, na medida en que o permita a lexislación nacional aplicable, para permitirlle exercer razoablemente o seu dereito segundo a sección 3 (b) desta Licenza (dereito a facer adaptacións) pero non doutro xeito.

5. Declaracións, garantías e exención de responsabilidade

SALVO QUE AS PARTES ESCRIBAN MUTUALMENTE, O LICENCIADOR OFRECE O TRABALLO TAL COMO E NON OFRECE REPRESENTACIÓNS NIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO RELATIVAS AO TRABALLO, EXPRESO, IMPLÍCITO, ESTATUTARIO OU OUTRO FORO, INCLUÍDO, SEN TITULACIÓN LIMITADA, UN PROPÓSITO PARTICULAR, NON INFRACCIÓN, OU AUSENCIA DE LATENTES OU OUTROS DEFECTOS, PRECISIÓN, OU A PRESENCIA DE AUSENCIA DE ERROS, DESCUBRIBLES O NON. ALGUNHAS XURISDICIÓNS NON PERMITEN A EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ASÍ QUE TAL EXCLUSIÓN PODE NON APLICARLLE.

6. Limitación da responsabilidade.

EXCEPTO NA MESURA REQUERIDA POLA LEI APLICABLE, EN NINGÚN CASO O LICENCIADOR SERÁ RESPONSABLE DE CALQUERA TEORÍA XURÍDICA POR CALQUERA DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, PUNITIVO O EXEMPLAR, QUE SE XURDA DESTA LICENZA OU USO DO TRABALLO, AÍNDA SE LICENCIA AVISÁRESE DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS.

7. Extinción

 1. Esta licenza e os dereitos concedidos a continuación rematarán automaticamente cando incumpran vostede os termos desta licenza. Non obstante, as persoas ou entidades que recibiron Adaptacións ou Coleccións de vostedes baixo esta Licenza non terán finalizadas as súas licenzas sempre que esas persoas ou entidades sigan cumprindo plenamente esas licenzas. As seccións 1, 2, 5, 6, 7 e 8 sobrevivirán a calquera finalización desta licenza.
 2. Con suxeición aos termos e condicións anteriores, a licenza aquí concedida é perpetua (mentres dure o copyright aplicable na Obra). Non obstante o anterior, o Licenciante resérvase o dereito de liberar a Obra baixo diferentes condicións de licenza ou de deixar de distribuír a Obra en calquera momento; a condición de que, sen embargo, tal elección non sirva para retirar esta licenza (ou calquera outra licenza que se concedeu ou se esixe que se conceda nos termos desta licenza) e esta licenza continuará en vigor e efecto a non ser que sexa rematada como se dixo anteriormente.

8. Varios

 1. Cada vez que distribúe ou realiza publicamente a obra ou unha colección, o concedente ofrece ao destinatario unha licenza para a obra nos mesmos termos e condicións que a licenza que lle foi concedida baixo esta licenza.
 2. Cada vez que distribúe ou realiza unha adaptación pública, o concedente ofrece ao destinatario unha licenza para a obra orixinal nos mesmos termos e condicións que a licenza que lle foi concedida baixo esta licenza.
 3. Se algunha disposición desta licenza non é válida ou non se pode aplicar de conformidade coa lexislación aplicable, non afectará a validez nin a executabilidade do resto dos termos desta licenza e sen máis acción das partes deste acordo, esta disposición reformarase ao medida mínima necesaria para que esa disposición sexa válida e executiva.
 4. Non se considerará renunciada a ningunha condición ou disposición desta licenza e non se consentirá ningún incumprimento a menos que esa renuncia ou consentimento se faga por escrito e asinada pola parte para que se lle imputa esa renuncia ou consentimento.
 5. Esta licenza constitúe o acordo completo entre as partes con respecto á Obra aquí licenciada. Non hai entendementos, acordos ou representacións respecto da Obra non especificada aquí. O concedente non estará obrigado a ningunha disposición adicional que poida aparecer en calquera comunicación súa. Esta licenza non poderá ser modificada sen o mutuo acordo por escrito do concedente e vostede.
 6. Os dereitos outorgados baixo esta materia e o asunto a que se fai referencia foron redactados utilizando a terminoloxía do Convenio de Berna para a protección das obras literarias e artísticas (modificado o 28 de setembro de 1979), o Convenio de Roma de 1961, a OMPI Copyright Tratado de 1996, o Tratado da OMPI sobre representacións e fonogramas de 1996 e o ​​Convenio universal sobre dereitos de autor (revisado o 24 de xullo de 1971). Estes dereitos e asuntos entrarán en vigor na xurisdición correspondente na que se pretende que se cumpran os termos da licenza segundo as disposicións correspondentes da aplicación destas disposicións dos tratados na lexislación nacional aplicable. Se o conxunto estándar de dereitos outorgados baixo a lei de copyright aplicable inclúe dereitos adicionais non outorgados baixo esta licenza, considéranse que estes dereitos adicionais están incluídos na licenza; esta licenza non pretende restrinxir a licenza de ningún dereito segundo a lexislación aplicable.

Aviso de Creative Commons

Creative Commons non é parte desta licenza e non ofrece ningunha garantía en relación co traballo. Creative Commons non será responsable ante vostede nin ningunha parte de ningunha teoría legal de ningún dano, incluíndo sen limitación calquera dano xeral, especial, incidental ou consecuente derivado da presente licenza. Sen prexuízo das dúas (2) frases anteriores, se Creative Commons se identificou expresamente como o concedente do presente acordo, terá todos os dereitos e obrigacións do concedente.

Agás polo propósito limitado de indicar ao público que a Obra ten licenza CCPL, Creative Commons non autoriza o uso por parte de ningunha das partes da marca comercial "Creative Commons" nin de ningunha marca comercial ou logotipo relacionada de Creative Commons sen o consentimento previo por escrito. de Creative Commons. Calquera uso permitido cumprirá as directrices de uso de marcas comerciais de Creative Commons, como se pode publicar no seu sitio web ou estar dispoñible doutro xeito. Para evitar dúbidas, esta restrición de marca comercial non forma parte da licenza.

Pódese contactar con Creative Commons en http://creativecommons.org/ .